Government of Nepal

Ministry of Agricultural Development

Department of Agriculture

Post Harvest Management Directorate

भुक्तानीका लागि प्राप्त विलहरुको सार्वजनिकरण

नेपाल सरकार
पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन निर्देशनालय
भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ

सि.नं विवरण ब.उ.शि.नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत अप्लोड समय
No Record are added.