नेपाल सरकार

कृषि विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन निर्देशनालय

Main Menu

# Filename Published Date
1 अन्‍नवालिको पोष्टहार्भेष्ट व्यवस्थापन प्रविधि 2017-07-16 1,342.81 KB Download
2 सुन्तलाको पोष्टहार्भेष्ट व्यवस्थापन प्रविधि 2017-07-16 1,661.20 KB Download
3 सिमीको पोष्टहार्भेष्ट व्यवस्थापन प्रविधि 2017-07-16 1,255.59 KB Download
4 Annual Progress Report 2071/072 2016-07-11 8,143.17 KB Download
5 च्याउको पोष्टहार्भेष्ट व्यवस्थापन प्रविधि 2016-07-10 6,030.44 KB Download
6 अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधी-२०७० 2016-01-06 2,086.03 KB Download
7 Fruit Marketing Portal in Asia 2015-09-29 205.93 KB Download
8 A base line Survey on post-harvest of cut flower 2060 2015-09-29 201.20 KB Download
9 Fresh Produce International Portal 2015-09-29 244.71 KB Download
10 Nepal yarsha Gumba Export Portal 2015-09-29 323.56 KB Download
11 Nepal yarsha Gumba Export Portal – 2 2015-09-29 325.29 KB Download

समाचार तथा सुचना