नेपाल सरकार

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विभाग

पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन निर्देशनालय

Main Menu

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना


2017-05-05

कृषि विकास मन्त्रालय
कृषि विभाग

पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन निर्देशनालय,
श्रीमहल,पुल्चोक,ललितपुर ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
प्रकाशित मिति :–२०७४।०१।१६

यस निर्देशनालयको सूचना नं. PHMD-3/072/73 मिति २०७३।११।०६ गतेको अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित  सूचना अनुसार ८५ प्रतिशत अनुदानमा बितरण तथा ढुवानीका लागि आवश्यक हर्मेटिक  व्याग (५०००० थान)आपुर्ति गर्ने सम्बन्धमा पेश भएका बोलपत्रहरुको मूल्यांकन गर्न गठित मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदन अनुसार श्री वटुक भैरव सप्लायर्स इमाडोल ५,ललितपुर ले पेश गरेको कबुल अंक रु ११८६४४३५। (अक्षरेपी एक् करोड अठार लाख चौसठ्ठी हजार चार शय पैंतिस मात्र) मु.अ.कर सहित कवुल गरेको हँ'दा  उक्त फर्म को वोलपत्र कानुनी रुपमा ग्राहय रहेको भनी मुल्यांंकन समितिबाट स्वीकृतिका लागि सिफारिस भएकोले  निजको बोलपत्र स्वीकृत गरिने भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७(२ र ३) को प्रयोजनार्थ सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

समाचार तथा सुचना