Government of Nepal

Ministry of Agricultural, Land Management and Cooperatives

Department of Agriculture

Post Harvest Management Directorate

Main Menu

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना


2017-02-17

नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
कृषि विभाग
पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन निर्देशनालय पूल्चोक, ललितपूर
हर्मेटिक व्याग आपुर्ति गर्ने सम्वन्धी सिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
वोलपत्र नं. PHMD 03- 2073/074
प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।११।०६ गते

यस निर्देशनालयको चालु आ.व. २०७३।०७४ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार आवश्यक हर्मेटिक व्याग - ५०,०००(पचास हजार) थान खरिद गर्नूपर्ने भएकोले ईच्छूक फर्महरुवाट वोलपत्र कागजातमा उल्लेखित स्पेशिफिकेशन, परिमाण, आपूर्तिका शर्तहरु र देहायको शर्तहरुको अधिनमा रहि सिलवन्दी बोलपत्र आव्हान गरिएको छ ।

शर्तहरु:

१. सिलवन्दी बोलपत्र फारामको रु. ३,०००।- (तीन हजार मात्र पछि फिर्ता नहुने) बूझाई फर्म दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नं. तथा मु.अ.कर दर्ता प्रमाणपत्र र आ.ब. ०७२/७३ को कर चुक्ता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि सहित निवेदन दिई यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले ३० औं दिन सम्म कार्यालय समय भित्र  यस निर्देशनालयको लेखा शाखा र स्टोरबाट खरिद गर्न सकिनेछ ।

२. बोलपत्र फाराम साथ बोलपत्र जमानत बापत रु ४४०७००।– (चार लाख चालिस हजार सात सय मात्र) नेपाल बैंक लिमिटेड, गावाहाल ललितपुरमा रहेको को.ले.नि.का.ललितपूर को धरौटी खाता नं. ०१८०२००००००००३००००५१ ख-३ धरौटी खातामा (यस निर्देशनालयको कार्यालय कोड नं. २८-३१२-३८) मा जम्मा गरेको सक्कल प्रति बैंक भौचर वा मान्यता प्राप्त वाणिज्य बैंकबाट यस निर्देशनालयको नाममा जारी गरेको वोलपत्र खोलेको मितिले १२० दिन अवधिको मान्यता प्राप्त बैंक ग्यारेन्टी (विडवन्ड) पेस गर्नूपर्नेछ ।

३. बोलपत्र फाराम बूझाउंदा सिलवन्दी गरी खाम बाहिर उल्लेख गरी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३१ औं दिन दिनको १२:०० बजेभित्र यस निर्देशनालयको दर्ता शाखामा बुझाउनू पर्नेछ । उपरोक्त सिलबन्दी बोलपत्रहरु ३१ औं दिन दिनको २:०० बजे यस निर्देशनालयमा बोलपत्र दाता वा निजको पत्र सहितको प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा खोलिनेछ । बोलपत्र दाता वा निजको प्रतिनिधि उपस्थिति नभएमा पनि उक्त बोलपत्रहरु तोकिएको समयमा खोलिने छ । कारणवस बोलपत्र खरीद गर्ने, पेस गर्ने वा खोल्ने दिनमा विदा परेमा त्यसपछिको कार्यालय खूल्ने दिन ,सोहि स्थान र समयमा क्रमशः उक्त कार्यहरु गरिनेछ ।

४. रीत नपुगी, म्याद नाघी वा कुनै शर्त राखी पेस हुन आएको बोलपत्र उपर कुनै कारवाही गरिने छैन ।

५. बोलपत्र फाराममा उल्लेख गरिएका दरभाउ अंक र अक्षरमा फरक परेमा वा केरमेट भएमा अक्षरमा उल्लेखित दर भाउलाई मान्यता दिइनेछ ।

६. बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गर्दा बोलपत्र फाराममा उल्लेख भए बमोजिमको ब्राण्ड र कम्पनीका सामानहरु तोकिएको स्पेशिफिकेशन अनुसार राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गुण नियन्त्रण संस्था वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट १ वर्षभित्र परिक्षण गरिएको प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने छ । साथै आफूले पेश गरेको दररेट अनुसार स्पेशिफिकेशन भएको हर्मेटिक ब्यागको नमुना २/२ प्रती छूट्टै शिलबन्दी गरि बोलपत्रसाथ बुझाउनु पर्नेछ ।
बोलपत्र स्वीकृत भई सामान डेलिभरी गर्ने बेलामा डेलिभरी हुने सामानको राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गुण नियन्त्रण संस्था वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट गुणस्तर परिक्षण गरिएको प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

७. बोलपत्रदाता आफैले  जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरु बारा, कैलाली, कञ्चनपुर, रौतहट, पर्सा, म्याग्दी, पाँचथर, अर्घाखाँची, भोजपुर, गुल्मी, ईलाम, सुनसरी, सिरहा, झापा, धनकुटा, सप्तरी, उदयपुर ताप्लेजुङ, कपिलवस्तु, वाजुरा, प्यूठान, नवलपरासी, कास्की, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा तथा पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन निर्देशनालयमा सामान आपूर्ति गर्नुपर्नेछ ।

८. खरिद कार्यमा भाग लिन अयोग्य नभएको, स्वार्थ नबाझिएको, व्यवसाय सम्बन्धि कसुरमा सजाय नपाएको र कालो सुचिमा नपरेको भन्ने लिखित स्वः घोषणा पत्र शिलबन्दी बोलपत्र साथ पेश गर्नुपर्नेछ ।

९. शिलबन्दी बोलपत्र आंशिक वा पुर्ण रुपले कुनै कारण जनाई वा नजनाई स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पुर्ण अधिकार यस निर्देशनालयमा सुरक्षित रहने छ ।

१०. यो सुचना निर्देशनालयको website: www.phmd.gov.np मा पनि हेर्न सकिने छ । बोलपत्र सम्बन्धी अन्य कुरा बुझ्नुपरेमा कार्यालय समयभित्र यस निर्देशनालयको लेखारस्टोर शाखामा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।

११. यस सुचनामा उल्लेख हुन छुट भएका अन्य कुराको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (संशोधन सहित) तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ ।

News & Notices