Government of Nepal

Ministry of Agricultural, Land Management and Cooperatives

Department of Agriculture

Post Harvest Management Directorate

Main Menu

सूचि दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना


2015-09-29

प्रथम पटक प्रकाशित मिति ः–२०७२।०४।१५

यस निर्देशनालयबाट आ.व. २०७२।७३ मा सम्पादन हुने कार्यहरुको लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवा आपुर्ति गर्न आपुर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदायकहरुको सार्वजनिक खरिद नियमावलि २०६४ को नियम १८ बमोजिमको मौजुदा सुचि तयार गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक व्यक्ति, फर्म,संस्था वा कम्पनीबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी (व्यक्तिको हकमा), फर्म दर्ताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी, मुल्य अभिबृद्धि कर दर्ताको प्रमाणपत्र/स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी तथा आ.व. २०७०।७१ सम्मको आयकर तथा मुल्य अभिबृद्धि कर चुक्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी संलग्न राखी रु.१० को टिकट टाँसी आफूले आपुर्ति÷प्रदान गर्ने वस्तु वा सेवाको विवरण सहित अलग, अलग सुची दर्ता र नविकरणको लागि यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र यस निर्देशनालयमा निवेदन दर्ता गराउन हुन आह्वान गरिन्छ । यस सूचना बमोजिम दर्ता/नविकरण भै कायम मौजुदा सूची २०७३ आषाढ मसान्तसम्म मान्य हुने छ ।

क)    खरिद आपुर्तितर्फ
मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री, मेशिनरी उपकरण (कम्प्युटर, फोटोकपी, टेलिफोन, यु.पि.एस तथा इलेक्ट्रोनिक्स सामान), इलेक्ट्रिकल सामान, पिउने पानी, छपाई, फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग, सार्वजनिक निर्माण तथा भवन निर्माण, पत्रपत्रिका तथा पुस्तक, मोटर गाडि तथा मोटरसाइकल पार्टपूर्जा, पोष्ट हार्भेष्ट औजार उपकरण सप्लाई, प्रयोगशाला सम्वन्धि सामान, रसायन ।

ख)    सेवा
कम्प्युटर तालिम तथा अन्य तालिम, अंग्रेजी/नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने कार्य, सरसफाई, प्लम्वीङ कार्य, सूचना विज्ञापन प्रकाशन÷प्रसारण र श्रव्यदृश्य  सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण, मोटर ड्राइभिङ्ग तालिम,  अध्ययन अनुसन्धान परामर्श सेवा, प्रयोगशाला सेवा, इन्टरनेट ।

ग)    परामर्शदाता वा सेवा
सफ्टवेयर निर्माण तथा वेवसाइट अद्यावधिक, सूचना प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न परामर्श सेवा ।

घ)    मर्मत सम्भार तर्फ
सवारी साधन (मोटर गाडी र मोटरसाइकल), कम्प्युटर, फोटोकपी, प्रिन्टर, फ्याक्स, स्क्यानर यु.पि.यस. आदि, इलेक्ट्रोनिक्स/इलेक्ट्रिकल सामान, भवन तथा भौतिक संरचना, फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग ।
नोट ः माथि उल्लेखित सामान खरिद तथा आपुर्ति, परामर्शदाता वा सेवा, मर्मत सम्भार सम्बन्धी प्रत्येक विषयको छुटाछुटै दरखास्त दर्ता गराउनु पर्नेछ । रित नपुगी र म्याद नाघी आएको दरखास्तलाई मान्यता दिइने छैन । प्राप्त दरखास्तहरु स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार यस निर्देशनालयमा सुरक्षित रहनेछ ।

News & Notices