Government of Nepal

Ministry of Agricultural, Land Management and Cooperatives

Department of Agriculture

Post Harvest Management Directorate

Main Menu

मेटलबिन खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको संशोधित सूचना


2015-10-28

मिति : २०७२।०७।१०
यस निर्देशनालयबाट हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रथम पटक मिति २०७२।६।२८ मा प्रकाशित गरिएको सूचनाको विस्तृत सूचना यस निर्देशनालयको सूचना पाटी तथा वेभसाइटमा समेत राखिएकोमा उक्त विस्तृत सूचनाको सि.नं. १ को (ग) मा उल्लेखित आ.व. २०७१।७२ सम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपीको सट्टा आ.व. २०७०।७१ सम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी भनी संशोधन गरिएकोले सम्बन्धीत सबैको जानकारीको लागि यो संशोधित सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

News & Notices