Government of Nepal

Ministry of Agricultural, Land Management and Cooperatives

Department of Agriculture

Post Harvest Management Directorate

Main Menu

Hermetic Storage (Super Grain bag/PICS Bag तथा अन्य) आपुर्ति गर्ने सम्वन्धी सिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना


2015-11-18

बोलपत्र आह्वानको सूचना
नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
कृषि विभाग
पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन निर्देशनालय पूल्चोक, ललितपूर
Hermetic Storage (Super Grain bag/PICS Bag तथा अन्य) आपुर्ति गर्ने सम्वन्धी सिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
वोलपत्र नं. PHMD 03- 2072/073
प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2072/07/30 गते

यस निर्देशनालयको लागि मिति २०७२-०१-१२ गते गएको भूकम्पबाट प्रभाबित जिल्लाहरुमा किसानहरुलाइ निशूल्क बितरण गर्नका लागि चालु आ.व. २०७१-७३ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार आवश्यक पर्ने Hermetic Storage -Super Grain bag/PICS bags तथा अन्य) खरिद गर्नूपर्ने भएकोले ईच्छुक फर्महरुवाट शिलवन्दी बोलपत्र आव्वहान गरिएको छ ।

  1. सिलवन्दी बोलपत्र फारामको रु. १,०००।— (एक हजार) मात्र (पछि फिर्ता नहुने) बूझाई फर्म दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नं. तथा मु.अ.कर दर्ता प्रमाणपत्र र आ.ब. २०७१-७२ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि (म्याद थप भएको भए आ.व. २०७०-७१ को कर चुक्ता) सहित निवेदन दिई यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले ३० औं दिन सम्म कार्यालय समय भित्र  यस निर्देशनालयको लेखा शाखा र स्टोरबाट खरिद गर्न सकिनेछ ।
  2. बोलपत्र फारामसाथ बोलपत्र जमानत बापत रु ५७,०००।– (सन्ताउन्न हजार) मात्र नेपाल बैंक लिमिटेड, गावाहाल ललितपुरमा रहेको को.ले.नि.का.ललितपूर को धरौटी खाता नं. ०१८०–५१–००१६८५६, (यस निर्देशनालयको कार्यालय कोड नं. २८–३१२–३८) मा जम्मा गरेको सक्कल प्रति बैंक भौचर वा मान्यता प्राप्त वाणिज्य बैंकबाट यस निर्देशनालयको नाममा जारी गरेको वोलपत्र खोलेको मितिले १२० दिन अवधिको मान्यता प्राप्त बैंक ग्यारेन्टी (विडवन्ड) पेस गर्नूपर्नेछ ।
  3. बोलपत्र फाराम बूझाउंदा सिलवन्दी गरी खामबाहिर उल्लेख गरी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३१ औ दिन दिनको १२:०० बजेभित्र यस निर्देशनालयको दर्ता शाखामा बुझाउनूपर्नेछ । उपरोक्त सिलबन्दी बोलपत्रहरु ३१ औं दिन दिनको २:०० बजे यस निर्देशनालयमा बोलपत्र दाता वा निजको पत्रसहितको प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा खोलिनेछ । बोलपत्र दाता वा निजको प्रतिनिधि उपस्थिति नभएमा पनि उक्त बोलपत्रहरु तोकिएको समयमा खोलिने ५ । कारणवस बोलपत्र खरीद गर्ने, पेस गर्ने वा खोल्ने दिनमा विदा परेमा त्यसपछिको कार्यालय खूल्ने दिन ,सोहि स्थान र समयमा क्रमशः उक्त कार्यहरु गरिनेछ ।
  4. रीत नपूगी, म्याद नाघी वा कूनै शर्त राखी पेस हून आएको बोलपत्र उपर कूनै कारवाही गरिने छैन ।
  5. बोलपत्र फाराममा उल्लेख गरिएका दरभाउ अंक र अक्षरमा फरक परेमा वा केरमेट भएमा अक्षरमा उल्लेखित दरभाउलाई मान्यता दिइनेछ ।
  6. बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेस गर्दा बोलपत्र फाराममा उल्लेख भएबमोजिमको ब्राण्ड र कम्पनीका सामानहरु आधिकारिक (Competent) गुणस्तर नियन्त्रण संस्था वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट, स्पेशिफिकेशन र गुणको सन्दर्भमा खरिद गरिने मालसामानको निरीक्षण गरीे सो बाट प्राप्त प्रमाणपत्र समावेश गर्नु पर्नेछ । तोकिएको स्पेशिफिकेशन अनुसार ५ भनि यस  देशवाट निरिक्षण गराउनु सकिने अवस्था नभएमा उत्पादित देशको संम्बन्धित सरकारी निकायवाट वा त्यस देशको सरकारले तोकेको अधिकारीक निकायवाट निरिक्षण गराई तोकेको स्पेशिफिकेशन अनुसार छ भनि प्रमाणत गरेको प्रमाण अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।  साथै आफूले पेश गरेको दररेट अनूसारको स्पेसीफिकेसनको नमुना २-२ प्रती छुट्टै शिलबन्दी गरि बोलपत्रसाथ बूझाउनू पर्नेछ ।
  7. खरिद कार्यमा भाग लिन अयोग्य नभएको, स्वार्थ नबाझिएको, व्यवसाय सम्बन्धि कसुरमा सजाय नपाएको र कालो सुचिमा नपरेको भन्ने लिखित स्वः घोषणा पत्र शिलबन्दी बोलपत्रपत्र साथ पेश गर्नुपर्नेछ ।
  8. शिलबन्दी बोलपत्र आंशिक वा पुर्ण रुपले कुनै कारण जनाइ वा नजनाइ स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पुर्ण अधिकार यस निर्देशनालयमा सुरक्षित रहने छ ।
  9. यो सुचना निर्देशनालयको website: www.phmd.gov.np मा पनि हेर्न सकिने छ । बोलपत्र सम्बन्धी अन्य कुरा बुझ्नुपरेमा कार्यालय समयभित्र यस निर्देशनालयको लेखा-स्टोर शाखामा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।
  10. यस सुचनामा उल्लेख हुन छुट भएका अन्य कुराको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (संशोधन सहित) तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ ।

News & Notices