Government of Nepal

Ministry of Agricultural, Land Management and Cooperatives

Department of Agriculture

Post Harvest Management Directorate

Main Menu

ल्याबस्तरिय औजार उपकरण खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना


2016-04-24

नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
कृषि विभाग
पोष्ट हार्भेष्ट व्यवस्थापन निर्देशनालय
श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर ।

ल्याबस्तरिय औजार उपकरण खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना ।

सूचना नं. ४/०७२/७३
प्रथम पटक सूचना प्रकाशन मिति :– २०७२/१२/२९

यस निर्देशनालयको आ.ब. २०७२/०७३ को स्विकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार ल्याबस्तरिय औजार उपकरण सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकाले ईच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था वा कम्पनीले दरभाउपत्र कागजातमा उल्लेखित स्पेशिफिकेशन परिमाण र आपुर्तिका शर्तहरु र देहायको शर्तहरुको अधिनमा रहि सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नुहुन आह्वान गरिएको छ ।

शर्तहरुः–

१. यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र वा मिति २०७३/१/१३ गते (सो दिन सार्वजनिक बिदा परेमा तत्पश्चात् कार्यालय खुलेको पहिलो दिन कार्यालय समय भित्र) सम्म दरभाउपत्र कागजात यस निर्देशनालयको आर्थिक प्रशासन शाखा वा स्टोर शाखाबाट रु.३००।– (फिर्ता नहुने गरी) तिरी खरिद गर्न सकिनेछ ।

२. दरभाउपत्र खरिद गर्दा तथा पेश गर्दा आधिकारिक निवेदन साथ निम्‍न कागजातहरु संलग्‍न हुनुपर्नेछ ।

(क) सम्बन्धित कारोबारको नविकरण सहितको फर्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

(ख) स्थायी लेखा नम्बर तथा मुल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

(ग) आ.ब. २०७१/०७२ सम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

(घ) प्रोपाइटर स्वयमं उपस्थित हुन नसकेमा निजको आधिकारिक मन्जुरीनामा ।

(ङ) व्यक्तिको हकमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

३. खरिद गरिएको दरभाउपत्र १६ औ दिन वा मिति २०७३/०१/१४ गते दिनको १२:०० बजे सम्ममा यस निर्देशनालयमा दर्ता गराई सक्नु पर्ने छ । उक्त अवधिभित्र दर्ता भएका सिलबन्दी दरभाउपत्रहरु सोही दिन दिउँसो २ बजे (सो दिन बिदा परेमा कार्यालय खुलेको दिन सोही समयमा) दरभाउपत्र दाता वा निजको आधिकारीक प्रतिनिधीको रोहवरमा खोलिने छ । दरभाउ पत्रदाता वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा पनि दरभाउ पत्र खोल्न बाधा पर्ने छैन ।

४. रित नपुगेको र म्याद नाघी आएको दरभाउपत्र उपर कुनै कारबाही गरिने छैन ।

५. दरभाउपत्र दाताले सिलबन्दी दरभाउपत्रको जमानत बापत रु १०,५००।– नेपाल बैंक लिमिटेड गाबाहाल शाखा ललितपुरमा रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय ललितपुरको धरौटी खाता नम्बर ०१८०–५१–००१६८५६ (यस निर्देशनालयको कार्यालय कोड नं. २८–३१२–३८) मा नगद जम्मा गरेको सक्कल भौचर वा मान्यता प्राप्त वाणिज्य बैंकले यस कार्यालयको नाममा जारी गरेको बैंक जमानी पत्र सिलबन्दी दरभाउपत्र खोलिने दिनको मितिले कम्तीमा ७५ दिनको मान्य अवधि रहने गरी जारी भएको बैंक जमानत पत्र (बैंक ग्यारेन्टी) सिलबन्दी दरभाउसाथ पेश गर्नु पर्ने छ ।

६. सिलबन्दी दरभाउपत्रको मान्य अवधि ४५ (पैंतालिस) दिनको हुनेछ ।

७. दरभाउपत्र पेश गर्दा रकम अंक र अक्षर दुबैमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

८. दरभाउ दाताले दरभाउपत्र फाराम खरिद गर्दा यस निर्देशनालयको अधिकार प्राप्त अधिकारीको दस्तखत भई कार्यालयको छाप लागेको दरभाउपत्र फाराम खरिद गर्नुपर्नेछ र सोहि फारामको प्रत्येक पानामा दरभाउपत्र दाताले आफ्नो फर्म वा कम्पनीको छाप लगाइ दस्तखत गरी पेश गर्नु पर्ने छ ।

९. एउटा फर्म वा कम्पनीले खरिद गरेको दरभाउपत्र फाराम अर्को फर्म वा कम्पनीले दाखिला गर्न पाउने छैन । यदि सो अनुसार भएको पाइएमा निजको दरभाउपत्र रद्ध हुनेछ ।

१०. दरभाउपत्र साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातको प्रतिलिपिहरु प्रचलित कानुन अनुुसार प्रमाणित भएको हुनुपर्ने छ ।

११. आफुले दाखिला गरेको दरभाउपत्र फाराम फिर्ता लिन पाइने छैन ।

१२. खरिद कार्यमा भाग लिन अयोग्य नभएको, स्वार्थ नबाझिएको, व्यवसाय सम्बन्धि कसुरमा सजाय नपाएको र कालो सुचिमा नपरेको भन्ने लिखित स्वः घोषणा पत्र शिलबन्दी दरभाउपत्र साथ पेश गर्नुपर्नेछ ।

१३. शिलबन्दी दरभाउपत्र आंशिक वा पुर्ण रुपले कुनै कारण जनाइ वा नजनाइ स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पुर्ण अधिकार यस निर्देशनालयमा सुरक्षित रहने छ ।

१४. यस सुचनामा उल्लेख हुन छुट भएका अन्य कुराको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (संशोधन सहित) तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ ।

News & Notices