Government of Nepal

Ministry of Agricultural, Land Management and Cooperatives

Department of Agriculture

Post Harvest Management Directorate

Main Menu

ल्याबस्तरिय औजार उपकरण खरिद सम्बन्धी पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना


2016-05-17

नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
कृषि विभाग
पोष्टहार्भेष्ट व्यवस्थापन निर्देशनालय

श्रीमहल, पुल्चोक, ललितपुर

ल्याबस्तरिय औजार उपकरण खरिद सम्बन्धी पुनः सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
सूचना नं. ५/०७२/७३  सूचना प्रकाशन मिति : २०७३/०१/३१

यस निर्देशनालयको लागि आवश्यक ल्याबस्तरिय औजार उपकरण सिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकोले सम्बन्धित कार्यको इजाजतप्राप्त योग्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीहरूले दरभाउपत्र कागजातमा उल्लेखित स्पेशिफिकेशन, परिमाण र आपूर्तिको अधीनमा रही रु. ३००/- तिरी (फिर्ता नहुने) तपसिल बमोजिमको अवधिभित्र दरभाउपत्र खरिद गरी सिलबन्दी दरभाउपत्र दाखिला गर्नु हुन सूचित गरिन्छ । विस्तृत सूचना कार्यालयको सूचनापाटीमा टाँस गरिएको व्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ ।

तपसिल :

सि.नं.

धरौटी रकम

दरभाउपत्र खरिद गर्ने अन्तिम मिति र समय

दरभाउपत्र दाखिला गर्ने मिति र समय

दरभाउपत्र खोलिने मिति र समय

कैफियत

१.

रु. १०,५०० /- (खाता नं. ०१८०-५१-००१६८५६)    (कार्यालय कोड नं. २८-३१२-३८)

२०७३/२/१४ सम्म, कार्यालय समयभित्र

२०७३/२/१५, दिनको १२:०० बजेभित्र

२०७३/२/१५, दिनको २:०० बजे

सो दिन विदा परेमा कार्यालय खुलेको दिन सोही समयमा

 

News & Notices